Regeringen har fremsat et lovforslag med en række ændringer omkring varehandel inden for EU.

De medfører større fleksibilitet vedrørende reglerne for konsignationslagre og kædehandel. Samtidig harmoniserer man, men øger samtidigt dokumentationskravene til reglerne om momsfri EU-varehandel.

Konsignationslagre

Som reglerne er i dag om konsignationslagre, skal virksomheder fra andre EU-lande, der sender eller transporterer varer til Danmark med henblik på oplagring, momsregistreres her. Virksomheden angiver overførslen af egne varer fra det andet EU-land til Danmark på den danske momsangivelse som et EU-køb uden moms. Når varesalget gennemføres, skal der betales dansk moms.

Reglerne for sådanne konsignationslagre lempes med virkning fra den 1. januar 2020.

Det skal dog præciseres, at der først foreligger en konsignationsaftale i reglernes forstand, når sælger og køber har indgået en aftale om, at køber har ret til at overtage ejerskabet til de givne varer på et tidspunkt i fremtiden. Reglerne vil så finde anvendelse, hvis varerne i forbindelse med aftalen transporteres fra et andet EU-land til Danmark.

Det vil være et krav, at sælger ikke er etableret i Danmark, mens køber vil skulle være momsregistreret i Danmark. Sælger skal kende købers identitet og momsregistreringsnummer på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten påbegyndes.

Fordelen ved de nye regler vil for sælger være, at vedkommende kan undgå at blive momsregistreret i Danmark.

Til gengæld vil ordningen af kontrolhensyn kræve, at både sælger og køber skal føre et register over varer omfattet af ordningen. Sælger vil også skulle indberette købers identitet og momsregistreringsnummer til Skattestyrelsen.

Hvis betingelserne for at anvende ordningen er opfyldt, vil momspligten først indtræde på det tidspunkt, hvor køber overtager retten til som ejer at råde over varen. Sælger angiver så et momsfrit salg (0-moms) i sit hjemland, og køber betaler EU-erhvervelsesmoms.

Reglerne vil kun finde anvendelse, hvis salget gennemføres sådan, at køber overtager retten til som ejer at råde over varen senest 12 måneder efter varen rent faktisk ankom til Danmark. Det vil også være muligt at erstatte køberen med en anden køber og stadig anvende ordningen.

Kædehandel

Momsreglerne om kædehandel er ikke ens i EU i dag, men det ændrer fremadrettet ved en harmonisere af EU-reglerne på området.

“En kædehandel defineres i momsmæssig henseende som den situation, hvor en vare handles i flere led mellem virksomheder inden for EU, men hvor varen rent fysisk sendes direkte fra første led til sidste led. En kædehandel adskiller sig kun fra en trekantshandel ved, at der er mere end én mellemhandler. “

De nye regler indeholder en mindre ændring af momsafregningen ved kædehandel. Som hovedregel vil det kun være handlen i første led, altså salget til den første mellemhandler, der kan ske som et momsfrit EU-varesalg.

Som noget nyt kan den første mellemhandler vælge, at det i stedet for skal være vedkommendes salg til den næste mellemhandler, der skal være uden moms. Det vil så medføre, at salget fra den første virksomhed i kæden skal faktureres med momssatsen i det land, hvor den er hjemmehørende. Denne fremgangsmåde forudsætter ligeledes, at den første mellemhandler er momsregistreret i det første land.

Skærpede dokumentationskrav ved momsfri EU- varehandel

Ved handel med varer indenfor EU sker der dels en harmonisering af reglerne, dels skærpes de dokumentationskrav, der skal være opfyldt for, at en EU-vareleverance kan ske uden opkrævning af dansk moms.

Kravene er direktivbaserede og gælder derfor i alle medlemslandene, når de er implementerede.

Ved momsfrit EU-varesalg er det i dag et krav, at sælgeren kan dokumentere, at varerne sendes til et andet EU-land.

Hvis sælger forestår transporten

Det nye er, at er varerne blevet sendt eller transporteret af sælgeren selv eller af en tredjemand for sælgerens regning, skal sælger fra den 1. januar 2020 være i besiddelse af mindst to separate dokumenter vedrørende varernes forsendelse eller transport til et andet EU-land.

De to separate dokumeneter skal være enten fra punkt A eller punkt B herunder – Dokumenterne fra punkt A og punkt B kan ikke kombineres:

A:

Mindst 2 dokumenter vedrørende varernes forsendelse eller transport, såsom et undertegnet CMR-dokument eller ledsagedokument, et konnossement, et luftfragtbrev eller en faktura fra transportøren af varerne,

eller

B:

Et dokument vedrørende varernes forsendelse eller transport, såsom et undertegnet CMR-dokument eller ledsagedokument, et konnossement, et luftfragtbrev eller en faktura fra transportøren af varerne, kombineret med et af de fire dokumenter herunder:

  1.   Forsikringspolice vedrørende varernes forsendelse eller transport,
  2.   Bankbilag for betalingen af varernes forsendelse eller transport,
  3.   Officielle dokumenter udstedt af en offentlig myndighed, såsom en notar, og som bekræfter varernes ankomst i bestemmelsesmedlemsstaten,
  4.   Kvittering udstedt af en oplagshaver i bestemmelsesmedlemsstaten, og som bekræfter varernes oplagring i denne medlemsstat.

De to dokumenter skal være overensstemmende og udstedt af to forskellige parter, der skal være uafhængige af hinanden, af leverandøren og af køberen.

Man skal altså opfylde dokumentationskravene som enten i punkt A alene eller punkt B alene.

Hvis køber forestår transporten

Er varerne blevet forsendt eller transporteret af køber eller af en tredjemand for købers regning, skal sælger opfylde et af dokumentkravene i punkt A eller i punkt B. Desuden skal sælger kunne fremlægge en skriftlig erklæring fra køberen, hvoraf det fremgår, at det er køberen, som har stået for transporten og med oplysning om varernes bestemmelsesmedlemsstat.

Den skriftlige erklæring skal angive:

•   Udstedelsesdatoen,

•   Køberens navn og adresse,

•   Mængden og arten af varerne,

•   Datoen og stedet for varernes ankomst, i tilfælde af levering af transportmidler transportmidlets registreringsnummer,

•   Identifikation af den person, der modtog varerne på køberens vegne

Indberetning af købers momsnummer vedr. EU-varesalg

For at man kan undlade at opkræve dansk moms af et EU-varesalg forudsætter det i praksis, at køber er momsregistreret i et andet EU-land, og at sælger indberetter salget til “EU-salg uden moms”.

Det har hidtil været et formelt krav, men bliver fra 1. januar 2020 nu et decideret lovkrav for at kunne gennemføre et momsfrit EU-varesalg, at købers momsnummer er oplyst til sælger, og at sælger i forbindelse med salget har indberettet momsnummeret til Skatteforvaltningen (i praksis til EU-salg uden moms).

De fleste virksomheder har foretaget indberetningen igennem mange år, men foretager man ikke indberetning eller indberetter man forkert fremover til EU-salg uden moms, kan virksomheden nægtes at bruge 0-satsen.

Vi hjælper dig

Hvis du er i tvivl om reglerne, så er du meget velkommen til at kontakte os eller den lokale revisor. Ring på +45 44 35 61 00 eller vælg en mulighed herunder.

Book et møde – hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

Book et møde

Sådan starter vores nye samarbejde

  1. Du sender en email til info@danskrevision.dk, ringer til 59434800 eller udfylder kontaktformularen til højre
  2. Vi kontakter dig hurtigst muligt, gerne inden for 24 timer, for en mødeaftale
  3. Vi sætter kaffen over til en times gratis gennemgang af din virksomheds forhold – og en snak om perspektiverne i et samarbejde
  4. Vi udfærdiger et tilbud ud fra de oplysninger, vi har noteret
  5. Du modtager tilbudet og svarer
  6. Først hér starter vores samarbejde for alvor. Vi glæder os!